Annulering

Herroeping

U hebt het recht om dit contract binnen de 1-maand zonder opgave van reden te annuleren.

De wachttijd is 1 maand vanaf de datum van het contract.

Om uw recht uit te oefenen, moet je (Lichtauf.Computer c / o CAYA door AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr 5 10999 Berlijn, info@lichtauf.computer, Telefoon :. + 49 (0) 761 290 80 686) (door middel van een duidelijke verklaring z. B. een verzonden per e-mail brief, fax of e-mail) over uw besluit terug te trekken uit dit contract op de hoogte. Dan kan dat met het bijgevoegde model herroeping is echter niet verplicht.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Als je terug te trekken uit dit contract, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten te zetten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere wijze van levering dan die wij aanbieden, goedkoopste Standard hebben gekozen hebben) direct en niet later dan 14 dagen na de datum waarop de kennisgeving werd ontvangen over uw annulering van dit contract met ons terug te betalen. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde methode van betaling die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

Heeft u eisen dat de diensten om te beginnen tijdens de wachttijd, dus je moet ons betalen een redelijk bedrag van het aandeel tot het moment waarop u ons leren van het herroepingsrecht ten aanzien van dit contract uit te oefenen, geleverde diensten Vergelijking met de totale omvang van de in het contract voorziene diensten.

Formulier voor de intrekking(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en krijg het terug.)

- To Lichtauf.Computer c / o CAYA door AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlijn, info@lichtauf.computer

- Hiermit herroep (n) ich / wir (*) den von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / sterven Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Naam des / der Verbraucher (s)

- Anschrift des / der Verbraucher (s)

- Unterschrift des / der Verbraucher (s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

(*) Verwijder indien van toepassing.

Het terugtrekken

U it right om dit contract binnen een maand te annuleren zonder opgave van redenen.

De opzegtermijn is 1 maand vanaf de datum van het contract.

Om Uw te recht uit oefenen, Moet je (Lichtauf.Computer c / o CAYA deur AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr 5 10999 Berlijn, info@lichtauf.computer, tel. + 49 (0) 761 290 80 686) (deur Middel van Een duidelijke Verklaring Een brief Bijv. verzonden per post, fax of e-mail) over Uw beslissing OM terug te trek uit DIT contract. U Kunt Het Voor bijgevoegde modelformulier herroeping gebruiken, wat Niet verplicht is.

het maakt om u de beschikking over de voordelen van het herroepingsrecht voor de deadline terugtrekking.

Gevolgen van de annulering

Als je terug te trek uit this contract, Hebben we allemaal Betalingen de we van u Hebben ontvangen, inclusief verzendkosten te Zetten (met uitzondering van de extra's van de voortvloeien uit Het Feit DAT je Een andere Wijze van levering dan het aanbieden Wij, Goedkoopste Standard Hebben Gekozen Moet Onmiddellijk Terugbetalen en uiterlijk binnen 14 dagen Vanaf de datum Waarop de kennisgeving van Uw van herroeping this contract deur ons is ontvangen Voor this terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel DAT u in de Oorspronkelijke transactie verhoogt Gebruikt, tenzij anders ontmoet u is overeengekomen. Geval geweest in Geen this cost for terugbetaling in Rekening gebracht.

Naarmate de periode van annulering vordert, begint de service met het begin van de service en begint de service van de service. De service van de service van de service en de service van de service wordt uitgevoerd door van de van het herroepingsrecht ontmoet befkking dead dit contract. Vergelijking met de interne levering.

Voorbeeldformulier voor herroeping (Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulierier en stuur het terug.)

- Naar Lichtauf.Computer c / o CAYA door AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlijn, info@lichtauf.computer

- u hierbij mede (s) Ik / w ij (*) terug te trek uit Mijn / op (*) contract for de aankoop van de Volgende goederen (*) aangegaan / levering van de Volgende diensten (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- naam van de consument

- adres van de consument (en)

- Ondertekening van / consument (en) (voor het rapport op papier)

- datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Retourneren

1-maand zonder een reden op te geven.

De annuleringsperiode is 1 maand vanaf de datum van het contract.

Om uw herroepingsrecht, moet u ons (de hoogte Lichtauf.Computer c / o CAYA door AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr 5 10999 Berlijn, Duitsland, info@lichtauf.computer, telefoon :. + 49 (0) 761 290 80 686) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail) over uw besluit terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping, Alle die niet verplicht is te gebruiken.

Om de opzegtermijn te handhaven, volstaat het om kennis te geven van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering

Als je terug te trekken uit deze overeenkomst, hebben we alle betalingen die wij van u hebben ontvangen geselecteerd, waaronder verzendkosten (behalve voor de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander afleveradres methode dan de gunstigste standaard levering bieden wij moeten onmiddellijk terug te betalen en ten laatste . binnen 14 dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract is door ons voor deze terugbetaling ontvangen, gebruiken we dezelfde wijze van betaling die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij anders overeengekomen met u in geen geval betaalt u voor deze terugbetaling kosten.

Als u gevraagde niet de diensten worden begonnen tijdens de periode van annulering, betaalt u ons een redelijk bedrag dat gelijk is aan het aandeel van de reeds geleverde diensten door u op het moment dat u ons te informeren over de uitoefening van het herroepingsrecht ten aanzien van deze Contractvergelijking met het totale volume aan services waarin het contract voorziet.

Voorbeeldformulier voor herroeping (Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- To Lichtauf.Computer c / o CAYA door AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlijn, Duitsland, info@lichtauf.computer

(*) Voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- naam van de consument (en)

- adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)

- datum

(*) Schrappen wat niet past.

retrait

Vous avez le droit d'annuler ce contrat in un délai d'un mois sans thunder de raison.

La période d'annulation est de 1 Meer details van de datum van het contract.

Pour votre droit exercer, vous Devez (Aciers Lichtauf.Computer c / o CAYA door AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr 5 10999 Berlin, Allemagne, info@lichtauf.computer, Téléphone :. + 49 (0) 761 290 80 686). (Au moyen d'une explication claire comme aanpassen par la poste lettre envoyée, fax ou e-mail) concernant votre décision de vous Retirer du contrat. Vous pouvez utiliser le formulaire de rétractation ci-joint, qui n'est pas obligatoire.

Afin de maintenir la période d'annulation, il vous suffit d'envoyer de notificatie de l'exercice du droit de Rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

Conséquences de l'annulation

Si vous retirez de ce contrat, nous avons tous les Paiements que nous avons reçus de votre deel, y compris les frais de livraison (sauf pour les Coûts supplémentaires resulterende du fait que vous avez choisi une autre méthode de livraison que nous offrons, moins cher standaard doit rembourser Immédiatement et au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle la kennisgeving de votre herroeping de ce contrat a été reçu par nous. Pour ce remboursement, nous utiliserons les mêmes moyens de paiement que ceux utilisés lors de la transactie aanvankelijk, sauf conventie contraire expresse avec vous, en aucun cas, vous serez facturé pour ces frais de remboursement.

Si vous avez demandé que les diensten soient begint pendant la période d'annulation, vous nous Devez betaler un montant raisonnable égal à la aandeel van diensten déjà fournis par vous au dit moment où vous nous informez de l'exercice du droit de herroeping à l ' égard de ce contrat Comparaison avec le volume totale bedrag aan de diensten dans le contrat prévus.

Exemple de formular de retrait (Si vous souhaitez annuler le contrat, veuillez remplir et renvoyer ce formulaire.)

- Sur les aciers Lichtauf.Computer c / o CAYA door AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlijn, Duitsland, info@lichtauf.computer

- thurs avis par la présente (s) I / Nous (*) van de retraits de mon / notre contrat (*) conclu voor l'agat des produits suivants (*) / fourniture des services suivants (*)

- Commandé le (*) / reçu le (*)

- nom du ou des consommateurs

- spreek u of de consommateurs aan

- Handtekening van de consommateurs (uniquement sur notification paper)

- datum

(*) Supprimer le cas échéant.

Ritiro

Hai il diritto di recede dal contratto entro 1 mese senza fornique alcuna motivazione.

Il periodo di cancellazione è di 1 mese dalla data del contratto.

Per esercitare il diritto, è necessario (Lichtauf.Computer c / o CAYA door AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr 5 10999 Berlin, Germania, info@lichtauf.computer, Telefono :. + 49 (0) 761 290 80 686). (Per mezzo di una spiegazione Chiara, komen un mezzo posta Inviato lettera, fax o e-mail) sulla tua di decisione recedere dal contratto presente. È possibile utilizzare il modulo di recesso del modello allegato, che non è richiesto.

Per mantenere il periodo di cancellazione, è sufficiente tu invii la notifica dell'esercizio del diritto de recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Conseguenze della cancellazione

Se si ritira dal presente contratto, abbiamo messo tutti i pagamenti che abbiamo ricevuto da voi, compresi i costi di consegna (tranne che per i costi aggiuntivi derivanti dal fatto di aver scelto un metodo diverso di consegna quello che Offriamo standaard più economico è tenuto een rimborsare immediatamente e al più tardi entro 14 giorni dalla data in cui la notifica della Revoca del presente contratto è stata ricevuta da noi. per questo rimborso, utilizzeremo lo stesso di mezzo pagamento utilizzato nella transazione origineel, salvo diversamente concordato espressamente con l'utente , In nessun caso ti Verranno addebitate le spese di rimborso.

Se hai richiesto che i servizi durante il periodo di Siano iniziati cancellazione, Devi pagarci un importo pari ragionevole alla Proporzione di servizi già forniti da te nel momento in cui ci informi dell'esercizio del diritto di recesso in relatie voor een questo contratto confronto con il volume totale dei Servizi previsti nel contratto.

Esempio di modulo di recesso (se si Desidera annullare il contratto, di si prega compilare e restituire questo modulo.)

- A Lichtauf.Computer c / o CAYA door AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlijn, Germania, info@lichtauf.computer

- Ik / wij (*) con presente revocano il contratto concluso da me / noi (*) van de acquisto dei seguenti prodotti (*) / la fornitura del seguente servizio (*)

- Ordinato su (*) / ricevuto su (*)

- nome del / dei consumatore / i

- indirizzo del / dei consumatore / i

- Bedrijf del / dei consumatore / i (solo se notificato su supporto cartaceo)

- gegevens

(*) Cancellare come appropriato.

het terugtrekken

Er wordt gezegd dat de derecho de cancelar de contrato dentro de 1 is met sin ninguna razón.

El período de cancelación es de 1 met een partir de la fecha del contrato.

Para ejercer su derecho, usted tiene que (Lichtauf.Computer c / o CAYA door AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr 5 10999 Berlijn, Duitsland, info@lichtauf.computer, teléfono :. + 49 (0) 761 290 80 686). (Por medio de una clara explicación como un correo por carta Enviada, fax o Correo electrónico) sobre su decisión de retirarse de este contrato. Puede usar el formulario de Retiro de Modelo adjunto, que no es obligatorio.

se hizo para el tiempo de espera salvaguardar dat suficiente que envie su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de la fecha límite de retiro.

Consecuencias de la cancelación

Si se retira de este contrato, hemos puesto todos los pagos que hemos recibido de usted, incluidos los gastos de entrega (een Excepción de los costes adicionales Derivados del hecho de que usted ha Elegido un método diferente de la entrega de lo que ofrecemos, Standard barata tener que pagar de inmediato y, como Máximo, Dentro de los 14 días a partir de la fecha en que recibimos la notificación de su revocación de este contrato. Para este REEMBOLSO, utilizaremos los mismos medios de pago que utilizo en la transacción origineel, a menos que lo contrario expresamente acordamos con usted; en Ningún caso se le cobrará por estas tarifas de REEMBOLSO.

¿Se requiere que los servicios que comienzan durante el período de suspensión, por lo que nos tiene que pagar una cantidad razonable en la proporción de los servicios hasta el momento en que nos enseñan de ejercer el derecho de desistimiento en relación con este contrato, entregados comparación con el totaal de servicios volume previstos en el contrato.

El modelo de formulario de Retiro (Si Desea cancelar el contrato, por favor rellene este formulario y enviarlo de vuelta.)

- A Lichtauf.Computer c / o CAYA door AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlijn, Alemania, info@lichtauf.computer

- Por la presente is aviso (s) Yo / Nosotros (*) Retiro de mi / Nuestro contrato (*) entro en la compra de los siguientes bienes (*) / Prestación de los siguientes Servicios (*)

- Pedido el (*) / recibido el (*)

- nombre del consumidor (s)

- dirección del consumidor (s)

- Bedrijf del consumidor (s) (solo cuando se notifica en papel)

- fecha

(*) Eliminar según correspondeert.